پیش ثبت نام ورودی دهم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

دهم پسرانه

سال تحصیلی 1401 - 1400

دریافت نتیجه مصاحبه علمی

پیش ثبت نام ورودی دهم دخترانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

دهم دخترانه

سال تحصیلی 1401 - 1400

دریافت نتیجه مصاحبه علمی

پیش ثبت نام ورودی هفتم دخترانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

پایه هفتم دخترانه/ سال تحصیلی 1401 - 1400

دریافت نتیجه مصاحبه ورودی

هفتم دخترانه

پیش ثبت نام ورودی هفتم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

پایه هفتم پسرانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

دریافت نتیجه مصاحبه ورودی

 هفتم پسرانه

دریافت نتایج ورودی دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) مقطع پیش 2

دریافت نتایج ورودی دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در مقطع پیش 2 برای سال تحصیلی 1401-1400

دریافت نتایج  پیش 2 پسرانه

برای اطلاع از طریقه ثبت نام برروی فایل ضمیمه کلیک نمایید .

 

فایل های ضمیمه :

پیش ثبت نام پایه اول دبستان دخترانه / سال تحصیلی 1401 - 1400

جهت پیش ثبت نام در مقاطع  پایه اول ویژه دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برای سال تحصیلی 1401-1400 کلیک نمایید .

پیش ثبت نام

برای اطلاع از طریقه ثبت نام برروی فایل ضمیمه کلیک نمایید .